Vyberte stránku

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydány za účelem poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje společnost Ital Tourist s.r.o., IČ 050 89 417, se sídlem Vrchlického 439/29, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258161 (dále jen „Ital Tourist“) o fyzických osobách zpracovává při své činnosti.

A. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Ital Tourist s.r.o., IČ 050 89 417, se sídlem Vrchlického 439/29, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258161.
Společnost Ital Tourist dále zpracovává další osobní údaje fyzických osob z pozice zpracovatele, a to na základě pokynů a v rozsahu určeném jednotlivými správci, kterými jsou cestovní agentury a cestovní kanceláře, se kterými společnost Ital Tourist spolupracuje při zajišťování a organizaci zájezdů. Kontakt na konkrétního správce osobních údajů při tomto způsobu zpracování poskytne společnost Ital Tourist na základě žádosti zaslané na email michaela@italtourist.com

B. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou společností Ital Tourist zpracovávány pouze pro níže uvedené účely:
zpracování je nezbytné proto, aby Vám společnost Ital Tourist byla schopna poskytnout Vámi poptané služby a udržovat kontakt s Vámi;
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Ital Tourist, a to vždy tak, aby byly chráněny Vaše zájmy a základní práva a svobody. Toto se týká údajů o Vašem chování na webových stránkách https://www.italtourist.com, které zpracováváme za účelem sběru informací, které budou následně využity při zlepšování webových stránek a služeb, a dále budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti webových stránek https://www.italtourist.com a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na webové stránky https://www.italtourist.com a ohrožení jejich funkčnosti i bezpečnosti dat.
Z pozice zpracovatele jsou osobní údaje společností Ital Tourist zpracovávány pouze pro realizaci práv a povinností v souvislosti s obchodní činností společnosti Ital Tourist.

C. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemcem osobních údajů je společnost Ital Tourist.
Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny dalším osobám, poskytujícím společnosti Ital Tourist IT služby a zajišťující účetnictví Společnosti, a dále také spolupracujícím delegátům, kteří pro Společnost zajišťují organizaci zájezdů, informují klienty o zájezdech, apod., vždy však pouze za účelem realizace obchodní činnosti Společnosti a v rozsahu a dle pokynů určených konkrétním správcem osobních údajů.
S výše uvedenými osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se tyto osoby zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.
V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

D. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Ital Tourist ať již z pozice správce osobních údajů, nebo zpracovatele osobních údajů na základě pokynů a v rozsahu určeném správci osobních údajů (cestovní agentury a cestovní kanceláře), zpracovává následující osobní údaje:

titul, jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa

E. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI
Osobní údaje jsou předávány do Italské republiky za účelem zajištění organizace zájezdu pro jednotlivé klienty – zajištění dopravy, ubytování, apod.
Osobní údaje nejsou předávány žádné mezinárodní organizaci.

F. DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
Osobní údaje společnost Ital Tours zpracovává po dobu nezbytně nutnou k plnění svých povinností a uplatnění svých práv, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

G. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:
Právo na přístup k Vašim osobním údajům
Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

Právo na opravu Vašich osobních údajů
V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)
Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

H. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
Osobní údaje fyzických osob nejsou společností Ital Tourist předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

I. DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?
Na webových stránkách https://www.italtourist.com jsou zpracovávány osobní údaje prostřednictvím cookies a také prostřednictvím registračního formuláře. Pokud navštívíte internetové stránky https://www.italtourist.com a povolíte čtení cookies, do Vašeho zařízení jsou ukládány a následně čteny cookies, tedy malé soubory písmen a čísel, ukládané v internetovém prohlížeči, nebo na pevném disku počítače.
Cookies napomáhají k identifikaci při prohlížení jednotlivých stránek (podstránek) https://www.italtourist.com a při opětovných návštěvách a rovněž slouží k zajištění bezpečnosti, například aby mohlo být odhaleno, že někdo zneužil Vaše připojení k našemu webu a jedná namísto Vás.
Dále za účelem sledování návštěvnosti https://www.italtourist.com, vytváření statistik a přehledů, měření účinnosti reklamy a přizpůsobení obsahu našich internetových stránek konkrétním potřebám ukládáme do Vašeho zařízení cookies z webu.

J. ZDROJ, ZE KTERÉHO OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ
Osobní údaje získává společnost Ital Tourist zejména od správců osobních údajů – cestovní agentury a cestovní kanceláře.
Dále společnost Ital Tourist získává osobní údaje přímo od Vás, jakožto klientů v souvislosti s poptávanými službami.

K. DOTAZY
Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, můžete nás kontaktovat e-mailem na níže uvedené emailové adrese, nebo se můžete obrátit přímo na správce osobních údajů (tj. na konkrétní cestovní agenturu, nebo cestovní kancelář).
Kontaktním emailem pro výše uvedené je michaela@italtourist.com

Upozornění:
Tento dokument je aktualizován k datu 1.6.2018. K tomuto datu doposud není v účinnosti zákon o zpracování osobních údajů jako tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Společnost Ital Tourist si vyhrazuje právo tento dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.