Vyberte stránku

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto společnosti Ital Tourist s.r.o. IČ 050 89 417, se sídlem Vrchlického 439/29, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258161, jako správci osobních údajů (dále jen „Ital Tourist“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů v následujícím rozsahu a pro účely, jak jsou uvedeny níže:

Rozsah zpracovávaných údajů:

  • jméno, příjmení, kontaktní emailová adresa

Účel zpracování:

  • poskytnutí odpovědi na dotaz položený prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách společnosti Ital Tourist https://www.italtourist.com

Doba zpracování osobních údajů je po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, maximálně pak 1 rok ode dne udělení tohoto souhlasu nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

Osobní údaje bude zpracovávat společnost Ital Tourist. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny osobám, které poskytují společnosti Ital Tourist služby v pozici zpracovatele osobních údajů (např. spolupracující IT společnost spravující webové stránky, apod.). Veškeré tyto osoby jsou prověřeny, aby bylo zajištěno, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů. S těmito osobami jsou uzavřeny písemné smlouvy, v nichž se zavazují k ochraně osobních údajů a dodržení standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že společnost Ital Tourist může předávat osobní údaje i do Italské republiky, vždy však pouze pokud je to nezbytně nutné k naplnění účelu zpracování.

Beru na vědomí, že mohu tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: michaela@italtourist.com nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti Ital Tourist.

Současně prohlašuji, že jsem byl společností Ital Tourist informován o všech svých právech souvisejících se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou:

  1. právo požádat společnost Ital Tourist o informaci týkající se zpracování mých osobních údajů, a to v písemné podobě, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost Ital Tourist požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

  2. právo na opravu nebo doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů;

  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesu námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností;

  4. právo na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně mých osobních údajů;

  5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což bude mít za následek, že mé osobní údaje nebudou již pro tyto účely zpracovávány; a

  6. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Beru na vědomí informace ve smyslu čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), které jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Ital Tourist https://www.italtourist.com na podstránce „Zásady zpracování osobních údajů“.

Rovněž beru na vědomí, že veškerá výše uvedená práva mohu uplatnit u společnosti Ital Tourist písemně prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu společnosti Ital Tourist nebo elektronicky na e-mailovou adresu michaela@italtourist.com.